Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeśli towar ma wadę, konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji. Żądać przy tym może naprawy lub wymiany towaru na rzecz wolną od wad, jak również zwrotu całości lub części ceny. Wskazać należy, iż podstawą złożenia reklamacji może być rękojmia lub gwarancja. Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń i nie może być przez przedsiębiorcę ograniczana, a nadto objęte nią są wszystkie towary konsumpcyjne. Dochodzić odpowiedzialności od sprzedawcy można w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną rzeczy. Wada fizyczna oznacza niezgodność towaru z umową, w szczególności, gdy nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewniał podczas zawierania umowy, bądź które powinna mieć rzecz danego rodzaju. Wada prawna może polegać na tym, iż towar będący przedmiotem umowy sprzedaży jest własnością osoby trzeciej lub jest obciążony prawem osoby trzeciej. Jednocześnie wskazać wyraźnie należy, iż uprawnień z tytułu rękojmi można dochodzić niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Ponadto zaznaczenia wymaga fakt, iż rękojmia jest skuteczna w wypadku ruchomości przez okres 2 lat, a nieruchomości 5 lat od dnia wydania rzeczy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia wydania rzeczy.

 

 

Przysługujące klientowi prawo do reklamacji nie może być przez sprzedającego w żaden sposób ograniczane. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od posiadania paragonu fiskalnego. Z uwagi na okoliczność, iż przepisy kodeksu cywilnego nie uzależniają złożenia reklamacji od przedstawienia paragonu, sprzedawca nie może w drodze umowy z klientem zmienić unormowań ustawowych i przedłożenie paragonu uczynić warunkiem koniecznym skuteczności realizacji prawa do reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji może być jakikolwiek dowód zakupu towaru. W tym kontekście paragon jest tylko jednym z możliwych dowodów nabycia rzeczy, jakie konsument może przedstawić sprzedającemu. Poza paragonem podstawą do złożenia reklamacji może być potwierdzenie płatności, wyciąg z rachunku bankowego, a nawet zeznanie świadka.

W związku z powyższym wskazać jednoznacznie należy, iż sklep, który uzależnia przyjęcie reklamacji od przedstawienia paragonu narusza interesy konsumentów.

Podstawa prawna:
art. 556-576 oraz 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)