Szanowni Państwo
W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane Kancelarii w celu realizacji świadczonych usług prawnych, pragniemy Państwa poinformować, że chronimy Państwa dane osobowe uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy, w jaki sposób przetwarzane są przez nas powierzone nam przez Państwa dane osobowe, a także informujemy o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Łukasz Winowski, Plac Bernardyński 2/9, 61-844 Poznań., (dalej: „Kancelaria”).

2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
Mogą Państwo się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw elektronicznie pod adresem email: winowski.adwokat@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby Kancelarii.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:
a. realizacji obsługi prawnej i usług doradczych
b. realizacja zleceń związanych z obsługą postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych;
c. zapewnienia obsługi zapytań i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie
d. obsługi reklamacji
Wszystkie dane osobowe, jakie udostępnili Państwo Kancelarii służą przede wszystkim do reprezentowania Państwa interesów. Są więc one przetwarzane w celu ich prawidłowego wykorzystania w naszych analizach Państwa umów, w wezwaniach, w zawezwaniach do próby ugodowej, w pozwach, w pismach procesowych, w apelacjach, a także w celu założenia i prowadzenia akt Państwa sprawy (papierowych i w formie elektronicznej). Ponadto dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii w następujących celach
a. kontaktowych
b. windykacji należności;
c. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych;
d. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:
a. zapisywania danych w plikach cookies
b. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:
a. wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
b. zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
c. wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

4. Komu będą przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Kancelaria może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa, doradcza itp.

5. Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Kancelarii zawartych umów.

6. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
Okres przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię zależy od celu w jakim zostały zebrane, zgód otrzymanych oraz przepisów prawa:
a. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana to dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania
b. Dane osobowe o charakterze archiwalnym – po zakończeniu realizacji umowy, działań realizowanych w związku danymi osobowymi – dane osób fizycznych przechowywane są przez okres 10 lat.
c. W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu.
d. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody – przez okres w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
e. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
f. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Kancelaria jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zebrane przez Kancelarię dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
Kancelaria nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)